ที่มา
จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่นั้น นำมาซึ่งภารกิจหลักที่สำคัญของสำนักผังเมือง ในการวางและจัดทำผังเมืองของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย รองรับกับการขยายตัวของเมืองในอนาคตที่เติบโตและเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร และ สิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการเมืองดังกล่าว ระบบจัดการฐานข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและอาคาร ระบบอำนวยความสะดวกในการ สืบค้น วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลในแต่ละพื้นที่ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบภูมิสารสนเทศที่ต้องนำมาใช้เพื่อการ วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลผังเมือง รวมทั้งได้บังคับใช้และเพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมต่อไปในอนาคตปัจจุบันสำนักผังเมืองได้นำเอาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ มาใช้เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการผังเมือง ประกอบกับได้ดำเนินการ โครงการสร้างและพัฒนาแบบจำลอง 3 มิติพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ในปีงบประมาณ 2549 อันเป็นการบูรณาการข้อมูลแผนที่ฐานเชิงตัวเลข (Digital Map) ที่สำนักผังเมืองมีอยู่ ซ้อนทับกับข้อมูลภาพถ่ายเชิงเลขความละเอียดสูง แบบจำลองความสูง ข้อมูลจากการสำรวจลักษณะภายนอกของอาคาร ของกรุงเทพมหานคร อาคารที่สำคัญ โดยเฉพาะอาคารสูงตั้งแต่ 20 ชั้น ขึ้นไป ผลลัพธ์ที่ได้คือแบบจำลอง 3 มิติ ซึ่งแสดงให้เห็นรูปจำลองเสมือนจริง และชุดแสดงแบบจำลอง ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการแสดงผลได้หลายมุมมอง (Interactive Fly Through) เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการเข้าถึงพื้นที่ของแต่ละเขต อันประกอบด้วยอาคารสูง ที่มีลักษณะกิจกรรมอันหลากหลาย และมีความเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตการณ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จในการพัฒนาระบบ GIS 3 มิติ ในการเป็นประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดเก็บลักษณะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดไว้ในระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว และได้รับรางวัล Special Achievement in GIS (SAG) Award ประกาศในงานประชุมผู้ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติประจำปี 2008 (ESRI International User Conference 2008 ครั้งที่ 28) ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2551 ณ เมืองซานดิเอโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 15,000 คน จาก 120 ประเทศทั่วโลกโดยนางสาวอัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง ได้เข้ารับรางวัลดังกล่าว

ปัจจุบันสำนักผังเมืองจึงได้ดำเนินการโครงการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ เพื่อการผังเมืองกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานบนระบบเครือข่าย (Web-based Application) ซึ่งถือเป็นการบูรณาการ ระบบภูมิสารสนเทศ แบบ 3 มิติ กับข้อมูลอาคารที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงจากระบบงานทะเบียนราษฎรใน ส่วนของการให้เลขหมายประจำบ้านเพื่อปรับปรุง วิเคราะห์และตรวจสอบด้านการขยายตัว การเปลี่ยนแปลงสิ่งก่อสร้าง การประเมินสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ และเพื่อให้กรุงเทพมหานครพัฒนาการใช้งาน ระบบภูมิสารสนเทศจากระบบเครือข่ายของสำนักผังเมืองปัจจุบัน เพื่อการให้บริการอย่างกว้างขวาง สะดวกและ รวดเร็วขึ้น เพื่อประโยชน์ในการวางผังเมืองและการบริหารจัดการเมือง รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบจำลอง 3 มิติของพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ทั้งด้านการวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านบริหารจัดการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ซึ่งมีมูลค่าสูง และก่อให้เกิด ภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์
•  เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลแบบจำลองเสมือนจริงของอาคารโบราณสถาน หน่วยงานราชการ สถานที่ ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ ที่สำนักผังเมืองมีอยู่ กับข้อมูลของระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการออกเลขหมายประจำบ้าน

•  เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในลักษณะ 3 มิติ บนระบบเครือข่าย เพื่อให้ หน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันเป็นการสนับสนุน การตัดสินใจในภารกิจ ที่สำคัญ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการบริหารจัดการมหานครสำหรับ กรุงเทพมหานคร

•  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบจำลอง 3 มิติ แก่หน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร หน่วยงาน ภายนอก และประชาชนทั่วไป ให้เข้าถึงข้อมูลด้านกายภาพ การบริหารจัดการเมือง การบริการเกี่ยวกับ ผังเมือง และการท่องเที่ยว ผ่านระบบเครือข่าย

สงวนลิขสิทธิ์: สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 44 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
แนะนำการแสดงผลบน: Internet Explorer 8.0 ขนาดจอ: 1024*768